Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
  Zapri
  Filtri
  Jezik
  Iskanje

  Splošni pogoji

  SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE WUERTH SLOVENIJA D.O.O.

   

  1. ČLEN

  Ti splošni pogoji poslovanja urejajo pogoje poslovanja družbe Wuerth, d.o.o., Trzin, Slovenija, Brodišče 25, 1236 Trzin, Slovenija (v nadaljevanju »družba«) s kupci blaga iz njenega prodajnega programa (v nadaljevanju »kupci«).
  Ti splošni pogoji so obvezen sestavni del vsakega pravnega posla, ki ga sklene družba za prodajo blaga iz svojega prodajnega asortimana in veljajo za vse sklenjene posle, v kolikor ni za posamezni posel izrecno določeno drugače.
  Ti splošni pogoji izključujejo veljavo vseh splošnih pogojev druge pogodbene stranke, v kolikor ni izrecno pisno dogovorjeno drugače.

  2. ČLEN

  Družba izroča kupcem blago na podlagi prejetih naročil. Izročeno blago ostane last družbe do plačila celotne kupnine. Kupec do plačila celotne kupnine blaga ne sme odtujiti ali uporabiti tako, da bi postal za družbo nedosegljiv, ali bi bil dosegljiv zgolj z nesorazmernimi napori, stroški ali izgubo vrednosti.
  Družba ni dolžna izročiti blaga vse dokler kupec in z njim povezane osebe, kot jih določa katerikoli del veljavne zakonodaje, vključno z davčnimi in korporacijskimi predpisi, ne poravna svojih obveznosti iz naslova predhodnih dobav družbe. Družba lahko neplačano blago kadarkoli vzame nazaj, pri čemer se kupec vse do polnega plačila blaga smatra kot imetnik, ki izvršuje posest za družbo.

  3. ČLEN

  Družba izroča blago na način, kot je po oceni družbe v posameznem primeru stroškovno in operativno najbolj primeren. Družba se zaveže truditi, da se blaga dobavi v roku, dogovorjenem ob oddaji naročila. Družba ne odgovarja za posledice zamude, ki ni posledica zgolj njene krivde.

  4. ČLEN

  Blago, dobavni roki, roki plačila in morebitni popusti se dogovorijo ob oddaji naročila. Ustni dogovori za družbo niso zavezujoči.

  5. ČLEN

  Družba zagotavlja lastnostni blaga, skladno s specifikacijo proizvajalca. Dogovori o posebnih lastnostih blaga so veljavni le, če so sklenjeni v pisni obliki. Družba odgovarja za škodo iz naslova napak na blagu največ do vrednosti kupnine, prejete za to blago.

  6. ČLEN

  Kupec je dolžan prejeto blago pregledati in preizkusiti takoj ob dobavi. Kupec lahko poda reklamacijo iz naslova količin najkasneje naslednji delovni dan, iz naslova stvarnih napak pa v roku 8 dni od prejema blaga, pri čemer se šteje za trenutek reklamacije tisti trenutek, v katerem prejme družba pisno reklamacijo ali je bil opravljen prvi dokazljiv poizkus vročitve reklamacije v pisni obliki. V kolikor v tem roku kupec družbe ne obvesti o morebitni napaki, se šteje blago za ustrezno prevzeto, odgovornost družbe za napake stvari pa ugasne.

  7. ČLEN

  Družba lahko poslovne podatke o kupcu (naslov, telefonska številka, elektronski naslov in druge podatke), ki jih pridobi zaradi sklenitve ali izvršitve posla, uporablja za izvršitev konkretnega posla, za promocijske aktivnosti družbe ter z njo povezanih oseb in za druge potrebe njenega poslovanja, kjer bi bila potrebna obdelava teh podatkov ali njihova uporaba za komunikacijo s kupcem, ob spoštovanju določil, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Šteje se, da je kupec z oddajo naročila podal izrecno soglasje za tovrstno uporabo podatkov, ki velja vse do preklica v pisni ali drugi, zakonsko določeni, obliki.
  V primeru, da posreduje kupec družbi za izvršitev posla osebne podatke posameznika, kupec jamči, da ima ustrezno podlago oz. soglasje take osebe za posredovanje podatkov ter za uporabo podatkov skladno z določili predhodnega odstavka. Kupec se zavezuje družbi sporočiti vsako dejstvo, ki bi zahtevalo spremembo ali prenehanje uporabe takega podatka.

  8. ČLEN

  Kupec je dolžan plačati prejeti račun najkasneje na dan zapadlosti, kot je naveden na računu. Kupec lahko računu ugovarja najkasneje v roku 8 dni po njegovem prejemu tako, da družbi v tem roku izroči pisni ugovor, v katerem natančno opredeli znesek, ki mu ugovarja, razloge za ugovor in po mnenju kupca pravilen znesek računa. Šteje se, da ugovor, ki ne vsebuje navedenih sestavin, ni utemeljen. Kupec je dolžan nesporni del računa plačati v roku, navedenem na računu. V kolikor ni izkazano drugače se šteje, da je kupec račun prejel najkasneje naslednji dan po njegovi izdaji.

  9. ČLEN

  V primeru zamude s plačilom ali neupravičene zavrnitve računa se obračunavajo zakonske zamudne obresti ter stroški izvensodne izterjave. Pri tem se v primeru, da je z zakonom določen pavšalni znesek povračila stroškov izvensodne izterjave, tak znesek lahko, ne glede na dejanske stroške izvensodne izterjave, obračuna za vsak posamezni račun, ki ni bil v celoti plačan pravočasno. V kolikor bi bili dejanski stroški izvensodne izterjave višji od tako določenega pavšalnega zneska je družba upravičena do povračila razlike do dejanskih stroškov.

  10. ČLEN

  Za vse spore iz sklenjenih pogodb ter prejetih naročil je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.

  11. ČLEN

  Ti splošni pogoji veljajo od dne njihovega sprejema, kot je naveden spodaj dalje. Spremembe teh splošnih pogojev so mogoče zgolj v pisni obliki. Spremenjeni splošni pogoji veljajo za vse posle, sklenjene od dneva spremembe splošnih pogojev dalje.

  Trzin, 02.10.2018
  Wuerth d.o.o., Trzin, Slovenija
  Jure Šporn, direktor družbe